‘artist talk’

labbel ZC Post.jpg

 

A presentation of the book “Zing City” seen on two perspectives, by its author Ledia Kostandini and the publisher Rita Petro. In this context it will be discussed about the city as a generator of different impressions in terms of aesthetics and feelings. Ledia Kostandini will develop an artist talk about several previous projects which stand on the same conceptual line.
This presentation will be in albanian.

>>>>>

Një prezantim i librit “Zing City” përmes dy këndvështrimeve; nga autorja e tij Ledia Kostandini dhe botuesja Rita Petro. Në këtë kontekst do të flitet për qytetin si gjenerator i përshtypjeve të ndryshme në aspektin estetik dhe emocional. Ledia Kostandini do të zhvillojë një ‘artist talk’ rreth disa projekteve paraprirëse mbi të njëjtën linjë konceptuale.
Prezantimi do të jetë në shqip.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s